Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA rozstrzygnął konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

Informujemy, że została zakończona ocena ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w programie „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”. 

Do oceny wpłynęło 38 ofert na ogólną kwotę 2 450 829,74 zł. 

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 36 ofert na ogólną kwotę 1 982 052,31 zł wnioskowanych dotacji.

W siedzibie Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” przy ul. Puławskiej 14 w Warszawie 22 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceniającego. W trakcie spotkania przeanalizowano wszystkie indywidualne karty ocen każdej z 36 ofert. W efekcie prac Zespołu Oceniającego do dofinansowania zarekomendowano 20 wniosków na ogólną kwotę 609 078,98 zł dofinansowania.

Dofinansowanie wysokości od 10 000 do 100 000 zł umożliwia organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wkład własny finansowy to min. 10%.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i szkoły artystyczne. Przy ocenie wniosków preferowane są projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).

Działania są realizowane od 31 maja do 15 listopada 2019 r.

Wymogiem programu jest, aby wolontariusze stanowili min. 75% ogólnej liczby uczestników projektu, a zadanie musi obejmować min. 3 dni prac poza granicami Polski na rzecz przedmiotu projektu. Prace będą musiały być wykonywane po przeszkoleniu i pod nadzorem specjalisty, tak aby nie uszkodzić substancji zabytku.

Nabór do II edycji programu, na kolejny rok, planowany jest w lutym 2020 r.

Regulamin i dokumenty konkursowe dostępne są poniżej.

Pytania dotyczące programu można kierować na adres mailowy: mszymska@polonika.pl oraz telefonicznie pod numerem: Marta Szymska 510 049 413 (pn–pt w godz. 10:00 – 14:00).

 

Poniżej prezentujemy dofinansowane projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”.