Fill 1 Copy Created with Sketch.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA rozstrzygnął konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

Informujemy, że zakończona została ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w programie "Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019". 

Do oceny wpłynęło 38 ofert na ogólną kwotę 2 450 829,74 zł. 

Wyniki oceny merytorycznej oraz listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania planujemy ogłosić 27 maja 2019 r.

Dofinansowanie wysokości od 10 000 do 100 000 zł umożliwi organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wkład własny finansowy to min. 10%.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i szkoły artystyczne. Przy ocenie wniosków preferowane będą projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).

Działania będzie można realizować od 31 maja do 15 listopada 2019 r.

Wymogiem programu jest, aby wolontariusze stanowili min. 75% ogólnej liczby uczestników projektu, a zadanie musi obejmować min. 3 dni prac poza granicami Polski na rzecz przedmiotu projektu. Prace będą musiały być wykonywane po przeszkoleniu i pod nadzorem specjalisty, tak aby nie uszkodzić substancji zabytku.

Wnioski można było składać online poprzez system witkac.pl od 5 do 26 kwietnia 2019 r. do godziny 15:59.

Regulamin i dokumenty konkursowe dostępne są poniżej.

Pytania dotyczące programu można kierować na adres mailowy: mszymska@polonika.pl oraz telefonicznie pod numerem: Marta Szymska 510 049 413 (pn–pt w godz. 10:00 – 14:00).

 

Poniżej prezentujemy dofinansowane projekty.