Fill 1 Copy Created with Sketch.

Deklaracja dostępności

Artykuł 31.03.2020

 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zgodność została oceniona na 38,6%.

 • Na stronie internetowej została wyłączana widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony,
 • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja,
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy,
 • Są takie elmenty formularza, które nie mają etykiety,
 • Na stronie są linki, które nie zawierają treści,
 • W serwisie wystepują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu,
 • Na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści,
 • Przeładowanie serwisu nie jest anonsowane,
 • W serwisie nie jest zdefiniowany język główny strony,
 • W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakladki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • Występują błędy kodu HTML i CSS

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-12

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Tomasz Wojakowski.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Sałajczyk,.
 • E-mail: ksalajczyk@polonika.pl
 • Telefon: +48 739 008 511

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja Biura Instytutu POLONIKA

Ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 101, 02-549 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 101.

Przed wejściem znajduje się przycisk domofonu. Należy zadzwonić aby dostać się na teren siedziby. Domofon umieszczony jest na wysokości, która sprawia, że może on być niedostępny dla osoby na wózku. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (+48) 22 270 14 66, lub kontakt SMS (+48 739 008 511). Przed głównym wejściem do budynku znajduje się 11 schodów.  Nie ma podjazdu dla wózków.  Po lewej stronie budynku znajduje się drugie wejście do budynku. Droga prowadzi przez schody na poziom -1. Z tyłu budynku, od strony parkingu, znajduje się trzecie wejście. Droga po 11 schodach prowadzi na poziom 0. Nie ma podjazdu dla wózków.  Dysponujemy wózkiem schodowym, który umożliwia transport osób niepełnosprawnych po wszystkich schodach w obiekcie. W budynku nie ma windy.

Główne wejście do budynku otwierane jest przez pracownika sekretariatu. Recepcja znajduje się w głównym holu.  Lada recepcji oraz lada w kancelarii na parterze nie jest obniżona.  Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe

Na terenie siedziby znajdują się 3 miejsca parkingowe, jedno z nich jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Nie jest oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. Jest ono udostępniane po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem sekretariatu.

Komunikacja miejska

W najbliższym otoczeniu budynku znajdują się:

 • dwa przystanki tramwajowe ( linie: 1, 7, 9, 11, 17, 25, 33, 41)
 • przystanek autobusowy ( linie: 138, 168, N34)

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących

W siedzibie Instytutu POLONIKA nie ma  zdalnego dostępu online do usługi tłumacza języka migowego. Prosimy aby osoby głuche, które potrzebują tłumacza języka migowego od załatwienia spraw w naszym Instytucie, kontaktowały się na numer SMS (+48 739 008 511) lub adresem e-mail kontakt@polonika.pl. Instytut POLONIKA nie dysponuje także pętlą indukcyjną.

Informacje dla osób głuchoniewidomych

Jeżeli jesteś osobą głuchoniewidomą i potrzebujesz tłumacza-przewodnika dla siebie zgłoś nam taką potrzebę wcześniej (3 dni robocze) pod numerem telefonu (+48) 22 270 14 66, kontakt SMS (+48 739 008 511) lub adresem e-mail kontakt@polonika.pl

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dokumenty w alfabecie Braille’a

Osoby niewidome, które chcą skorzystać z naszych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej wydrukowanych w alfabecie Braille’a, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@polonika.pl.

Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy kontakt pod adresem kontakt@polonika.pl. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.