Programy grantowe | Instytut POLONIKA Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA rozstrzygnął konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Chodzi nie tylko o obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., lecz także prowadzenie działań związanych z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

W ramach konkursu ofert wpłynęło łącznie 57 ofert na ogólną kwotę 3 457 530,69 zł, w tym na kwotę 3 053 966,69 zł wnioskowanych dotacji.

Ze względów formalnych 1 oferta została odrzucona, do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 56 ofert na ogólną kwotę 2 963 966,69 zł wnioskowanych dotacji.

W efekcie prac zespołu oceniającego do dofinansowania zarekomendowano 25 wniosków na ogólną kwotę 909 464,79 zł dofinansowania. Wyniki naboru prezentujemy w pliku Wyniki naboru projektów do programu „Wolontariat 2020”.

W roku 2020 działania będą realizowane od 1 czerwca do 16 listopada.

Dofinansowanie w wysokości od 10 000 do 100 000 zł – przy minimum 10-proc. własnym wkładzie finansowym – umożliwia organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej.

O dotacje mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe. Przy ocenie wniosków preferowane były projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).

Wymogiem programu jest, aby wolontariusze stanowili min. 75% ogólnej liczby uczestników projektu, a zadanie musi obejmować min. 3 dni prac poza granicami Polski na rzecz przedmiotu projektu. Prace będą musiały być wykonywane po przeszkoleniu i pod nadzorem specjalisty, tak aby nie uszkodzić substancji zabytku.

W związku z ogłoszonym na obszarze RP i sąsiednich państw stanem epidemii termin składania wniosków uległ wydłużeniu do 30 kwietnia 2020 r. do godz. 15:59. W związku z obecną sytuacją (koronawirus) nie było konieczne ‒ na etapie składania wniosku ‒ dostarczenie pozwolenia właściciela obiektu na przeprowadzenie prac. Dokument ten musi być przekazany do Instytutu przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Pytania dotyczące programu można kierować na adres mailowy: mszymska@polonika.pl oraz telefonicznie pod numerem: Marta Szymska 510 049 413 (pn.–pt. w godz. 10:00 – 14:00).

Poniżej opublikowane są dokumenty dotyczące edycji 2020 r.

 

Projekty dofinansowane w 2019 r. w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat” prezentujemy poniżej.