Fill 1 Copy Created with Sketch.

W słowniku pojęć przybliżamy definicje najważniejszych terminów z zakresu sztuki, architektury, prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

b

Zakres działań naukowych o szerokim spektrum metodologii. Mogą one obejmować kwerendę wzbogaconą o naukowo opracowany, autorski komentarz prezentujący wyniki i wnioski wypływające z kwerendy.

d

Zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawanymi za podstawę ochrony prawnej dla dobra konkretnego społeczeństwa i jego rozwoju.

e

Często utożsamiana jest z wychodźstwem. Emigracja to dobrowolne lub przymusowe opuszczenie swojego ojczystego kraju na stałe z różnych przyczyn, najczęściej: materialnych, religijnych i politycznych. Emigracja to także zbiorowość ludzi opuszczająca swój kraj, żyjąca ostatecznie w kraju osiedlenia.

i

Działanie polegające na rozpoznaniu i opisaniu danego dzieła sztuki.

k

Zespół czynności dążących do zabezpieczenia i renowacji dzieł sztuki.

Działanie polegające na poszukiwaniu informacji na temat osoby historycznej, wydarzenia, bądź dzieła sztuki, albo jakiegokolwiek zjawiska z przeszłości.

p

Polonik (według encyklopedii PWN) oznacza dokument piśmienniczy (druk, rękopis), przedmiot (np. dzieło sztuki, pamiątka narodowa lub historyczna) lub miejsce (np. cmentarz) pochodzenia polskiego, bądź tematycznie związane z Polską, które znajdują się w kraju lub za granicą.

Przez popularyzację rozumiemy przede wszystkim upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w kraju i poza nim, budowanie szacunku i uznania dla polskich osiągnięć, twórców, zabytków oraz instytucji.

 

Ś

To zbiór przekonań o przynależności do określonego narodu, postrzeganie i rozumienie jego dziejów, zespół wyobrażeń o jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz poczucie więzi z członkami tego narodu.

w

Idea, model społeczny i doktryna polityczna, w których postuluje się równorzędność kultur w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie, kulturowo, religijnie.

To również wzajemne przenikanie się kultur w zróżnicowanych społeczeństwach z równocześnie zachowaną ochroną własnej odrębności. 

Wielonarodowe np. państwo to kraj zamieszkały przez wiele narodów lub składający się z wielu narodów, w którym żadna z zamieszkujących go grup etnicznych nie ma znaczącej przewagi liczebnej nad pozostałymi.

Często utożsamiane jest z emigracją. Jest to dobrowolne lub przymusowe opuszczenie swojego ojczystego kraju na czas określony lub na stałe. Powodem wychodźstwa są najczęściej względy polityczne