Fill 1 Copy Created with Sketch.

Inwentaryzacja

Działanie polegające na rozpoznaniu i opisaniu danego dzieła sztuki.

W zależności od typu przedmiotu: zespół urbanistyczny, dzieło architektoniczne, cmentarz, albo tak zwany zabytek ruchomy, czyli ołtarz, obraz, rzeźba lub wytwór rzemiosła artystycznego, przyjmuje się inną metodologię inwentaryzacji i jej skalę.

Za podstawowe elementy inwentaryzacji, wspólne wszystkim wymienionym wyżej podmiotom badanym, przyjmuje się podanie wymiarów; w przypadku urbanistyki, architektury, cmentarza ‒ z zasady uzupełnionych o plan. Następne elementy to: dokumentacja fotograficzna proporcjonalna do rodzaju dzieła badanego; historia na podstawie danych dostępnych w podstawowej kwerendzie oraz profesjonalny opis fizyczny i materiałowy.