Fill 1 Copy Created with Sketch.

Popularyzacja

Przez popularyzację rozumiemy przede wszystkim upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w kraju i poza nim, budowanie szacunku i uznania dla polskich osiągnięć, twórców, zabytków oraz instytucji.

 

Upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju dziedzictwie kulturowym Rzeczpospolitej, promowanie badań nad spuścizną kulturową wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczpospolitej oraz dziedzictwem polskiej emigracji i wychodźstwa, a także kształcenie świadomości społecznej współczesnych obywateli Polski i polskich społeczności za granicą, w zakresie zachowania i znaczenia polskiej spuścizny kulturowej poza krajem oraz kształtowanie postaw patriotycznych.