Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą | Instytut POLONIKA Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Program Strategiczny OCHRONA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

Instytut POLONIKA jest państwową instytucją kultury skupiającą swoje działania wokół trzech obszarów, którymi są: badania, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Celem Programu OCHRONA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą jest objęcie opieką pozostających poza granicami kraju szczególnie cennych obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego – zabytków nieruchomych (dzieła architektury i budownictwa, cmentarze, parki i ogrody, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji) oraz zabytków ruchomych (dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, pamiątki historyczne, elementy wyposażenia wnętrz, detale i dekoracje architektoniczne, nagrobki i inne elementy małej architektury, jak kaplice czy krzyże przydrożne).

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Z uwagi na uwarunkowania historyczne, takie jak zmiany granic czy emigracje, duża część polskiego dziedzictwa kulturowego znajduje się obecnie poza granicami naszego kraju. Zabytki te są dorobkiem wielu pokoleń Polaków i świadectwem naszej historii. Ochrona dziedzictwa kulturowego ma ogromne znaczenie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i poczucia tożsamości narodowej, a także kreowania pozytywnego wizerunku Polski na świecie.

Działanie strategiczne

Ochrona dziedzictwa kulturowego Polski za granicą wymaga działania strategicznego, zaplanowanego na wiele kolejnych etapów i lat. Z tego względu projekty Instytutu mają charakter rozbudowany i jest w nie zaangażowana sieć ekspertów z konkretnych dziedzin. Zadaniem Instytutu POLONIKA jest otaczanie opieką zwłaszcza obiektów o szczególnym znaczeniu dla polskiej historii i kultury, dlatego systematycznie realizowane są w nich prace badawcze, ratunkowe i konserwatorskie.

Prowadzone przez Instytut projekty konserwatorskie rozpoczynają się od sporządzenia kompleksowej, profesjonalnej dokumentacji obejmującej, m.in.: badania konstrukcyjne, architektoniczne i konserwatorskie. Dopiero dzięki gruntownemu poznaniu danego obiektu, jego historii i zmian, jakim podlegał na przestrzeni lat, możliwe jest prowadzenie prac przywracających zabytki do ich właściwego stanu technicznego i estetycznego.

Dbając o zachowanie śladów polskiej kultury za granicą, Instytut w ramach programu OCHRONA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą realizuje również projekty związane  z upamiętnianiem osób i wydarzeń ważnych w dziejach Rzeczypospolitej. Zapewniamy pomoc merytoryczną oraz udzielamy wsparcia instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą, ośrodkom posiadającym kolekcje dzieł sztuki i przedmiotów historycznych, zbiory archiwalne, biblioteczne.

Projekty realizowane w ramach programu OCHRONA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

  • typowanie obiektów do prac konserwatorskich i restauratorskich,
  • sporządzanie kompleksowych, profesjonalnych dokumentacji, w tym badań konserwatorskich, architektonicznych, konstrukcyjnych i wszelkich innych niezbędnych do prawidłowej oceny stanu obiektu i przygotowania prac konserwatorskich,
  • prowadzenie  projektów konserwatorskich, remontowo-konserwatorskich i restauratorskich, w tym prac zabezpieczających, ratunkowych, profilaktycznych i archeologicznych.

Zasady zgłaszania projektów w ramach Programu OCHRONA