Fill 1 Copy Created with Sketch.

Od 2020 r. instytucją nadzorującą program „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” roku jest Instytut POLONIKA.

Programami „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” oraz „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem”  zarządza Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Na stronie MKiDN ogłoszono wyniki naboru na 2020 r. wraz z odwołaniami.

Program Grantowy MKiDN

Celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju.

Na stronie MKiDN ogłoszono wyniki naboru na 2020 rok.

Uprzejmie informujemy, iż odwołania należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2020 r.

Program grantowy MKiDN

Celem programu jest stworzenie możliwości efektywnej ochrony oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy na temat tej spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje polonijne i emigracyjne.

Drugi etap naboru zakończył się 20 stycznia 2020 roku.

Program grantowy MKiDN