Prace konserwatorskie w Niemirowie | Instytut POLONIKA Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Prace konserwatorskie i porządkowe w Niemirowie ‒ Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie

Zadanie zakładało odnowienie pomnika Jana III Sobieskiego w Niemirowie (Ukraina) oraz wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Niemirowie.

W ramach rekrutacji do wyjazdu zgłosiło się 30 wolontariuszy, z którymi podpisano 30 umów wolontariackich. Większość stanowili mieszkańcy gminy Lubaczów, tj. sołtysi, lokalni liderzy i mieszkańcy przygranicznych parafii – społecznicy, członkowie OSP, ZHP, KGW, członkowie Związku Strzeleckiego, czworo studentów oraz czterech skautów z Ukrainy (z Ługańska, Lwowa, Dniepropietrowska i Krymu) – którzy nawiązali kontakt przez lubaczowską Komendę Hufca ZHP. Przystępując do realizacja zadania, na wstępie przeszkolono wszystkie osoby, które zgłosiły się do udziału w pracach. Szkolenie trwało 8 godzin i dotyczyło prowadzenia prac konserwatorskich oraz porządkowych przy zabytkach oraz w ich otoczeniu. Szkolenie odbyło się 15 lipca 2019 r. i przeprowadził je ekspert z dziedziny ochrony i opieki nad zabytkami – uprawniony konserwator zabytków.

Oprócz szkolenia poprzedzającego wyjazd przeprowadzono również szkolenie dla uczestników w formie warsztatowej, tj. na cmentarzu i przy pomniku w Niemirowie w celu bezpośredniego pokazu i zapoznania z techniką prac konserwatorskich. Prace na cmentarzu wykonano na poziomie bardzo dobrym. Zarówno elementy porządkowe (koszenie, grabienie, sprzątanie i wywóz śmieci), jak i delikatne zabiegi oczyszczające i konserwatorskie na kamiennych nagrobkach zrealizowano w pełnym zakresie, a nawet rozszerzono zakres na najstarszą część nekropolii, wycinając rosnące tam od lat akacje i inne zakrzewienia. Prace przy pomniku zrealizowano na poziomie dostatecznym ze względu na to, że po odkryciu warstwy ziemi z podstawy pomnika bezpośrednia analiza konserwatorska przy obiekcie nakazała zmianę strategii działań, wymuszając nieco inny zakres rzeczowy prac. Stwierdzono, że pomnik jest zawilgocony i zagrzybiony w wyniku ciągłego nienasłonecznienia, jego podstawa jest zbyt nisko – zapadnięta podstawa i przykrycie ziemią w ramach niwelacji terenu oraz grube warstwy tynku z farbą i różnymi klejami, naniesione w różnych okresach, których usunięcie mechaniczne mogłoby spowodować nieodwracalne zmiany w strukturze bryły pomnika. Dlatego wykonano prace oczyszczające i porządkujące otoczenie pomnika, odkryto i oczyszczono podstawę, otoczenie wyczyszczono z krzewów i korzeni, przysypując drobnym kruszywem na folii przepuszczalnej dla szybszego osuszenia pomnika i jego podstawy. Z uwagi na wymagane do dalszych prac duże nakłady finansowe oraz konieczność osuszenia pomnika, zdecydowano o wykonaniu zabiegów tymczasowo zabezpieczających i jednocześnie koniecznych do kontynuacji kolejnych etapów prac.

30 wolontariuszy, 3 dni prac

Partnerzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów, parafia prawosławna w Niemirowie

Dofinansowanie: 17 400 zł