Renowacja fasady kościoła p.w. św. Trójcy Ołyka Ukraina | POLONIKA Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Ołyka (Ukraina) ‒ renowacja fasady kościoła p.w. św. Trójcy

Kolegiata w Ołyce na Wołyniu jest jednym ze znaczących zabytków sztuki sakralnej okresu wczesnego baroku na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Świątynia wzniesiona została w latach 1635‒1640 z fundacji Albrychta Stanisława Radziwiłła według projektu Włochów – Benedetto Molliego i Giovaniego Maliverne’a. Rzeźby wykonali artyści pochodzenia niemieckiego Melchior Erlenberg i Michał Germanus.

Dwuletni (2018–2019) projekt obejmował renowację fasady kolegiaty, konserwację rzeźb i płaskorzeźb, marmurowego portalu i tablic inskrypcyjnych oraz drewnianych tarcz zegarowych i kamiennego detalu. Pracy konserwatorów towarzyszyły liczne badania konserwatorskie, które m.in. pozwoliły na określenie warstw malarskich wystroju rzeźbiarsko-sztukatorskiego fasady. Na podstawie wyników tych badań przeprowadzona została konserwacja rzeźb.

Badania ujawniły także wystrój malarski nisz i wieńczących je konch z wymalowanym motywem muszli, które zostały poddane odpowiedniej konserwacji. Przeprowadzono także szeroko zakrojone prace budowlane polegające m.in. na wymianie tynków, wykonaniu izolacji, stabilizacji kamiennych gzymsów, wymianie obróbek blacharskich itd.

Realizator: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego