Porządkujemy Zapomniane Cmentarze Pogranicza 2020 Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Porządkujemy Zapomniane Cmentarze Pogranicza 2020

Projekt zakładał uporządkowanie, a więc przywrócenie do „czytelnego stanu” polskich cmentarzy, kwater, pojedynczych mogił, okolic kaplic i kościołów w wybranych miejscowościach przedwojennych powiatów: rawskiego, żółkiewskiego i sokalskiego. 

Zakładane cele zostały zrealizowane, a nawet przekroczone, tj. rozszerzone o inne miejsca pochówków i cmentarze. W ramach realizacji zadania porządkowano cmentarze w Czerwonogradzie, Korczowie, Stajach, Uhnowie. Ponadto porządkowano cmentarze w miejscowościach: Łubów, Waręż, Wielkie Mosty. Uporządkowano również miejsce symbolicznej mogiły w Stanisłówce, otoczenie kościoła pw. św. Marka w Warężu oraz miejsce po byłej kaplicy rzymskokatolickiej w Zawonii.

Rozpoczęto inwentaryzację cmentarza miejskiego w Uhnowie. Skatalogowano ok. 400, głównie kamiennych nagrobków pochodzących w zdecydowanej większości z „bruśnieńskich” warsztatów kamieniarskich.

Wykonano też kwerendę naukową w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, pozyskano materiały świadczące o lokacji cmentarza grzebalnego (jak i wcześniejszego przykościelnego). Powyższe archiwalia znajdują się w zespole Namiestnictwa Galicyjskiego, aktach Konsystorza rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i stanowią korespondencję pomiędzy wymienionymi instytucjami, mapy katastralne, szkice oraz inne. Przeprowadzona kwerenda pozwoliła na określenie innych miejsc, gdzie mogą znajdować się informacje na temat cmentarza w Uhnowie. 


Beneficjent: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Ulhówek- Robim Co Możem

Partnerzy: Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Żółkwi (Ukraina), Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Czerwonogradzie (Ukraina), Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Wielkich Mostów i Zabuzkiej- Oddział w Wielkich Mostach (Ukraina), VELORAWA Rawa Ruska (Ukraina), Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego

Dofinansowanie: 25000 zł