Programy grantowe | Instytut POLONIKA Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA od 2019 roku prowadzi  programu własny pod nazwą „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Chodzi nie tylko o obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., lecz także prowadzenie działań związanych z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

Przewidywany termin ogłoszenia naboru na rok 2021 to II połowa lutego. Wnioski będzie można składać wyłącznie online poprzez platformę Witkac przez 30 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Dofinansowanie w wysokości od 10 000 do 100 000 zł – przy minimum 10-proc. własnym wkładzie finansowym – umożliwia organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej. Działania w roku 2020 mogły być realizowane od 1 czerwca do 16 listopada.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe. Przy ocenie wniosków preferowane są projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).

Wymogiem programu jest, aby wolontariusze stanowili min. 75% ogólnej liczby uczestników projektu, a zadanie musi obejmować min. 3 dni prac poza granicami Polski na rzecz przedmiotu projektu. Prace będą musiały być wykonywane po przeszkoleniu i pod nadzorem specjalisty, tak aby nie uszkodzić substancji zabytku.

W roku 2020 wpłynęło łącznie 57 ofert na ogólną kwotę 3 053 966,69 zł wnioskowanych dotacji. Ze względów formalnych 1 oferta została odrzucona, do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 56 ofert. W efekcie prac zespołu oceniającego do dofinansowania zarekomendowano 25 wniosków na ogólną kwotę 909 464,79 zł dofinansowania. Z 25 rekomendowanych do dofinansowania projektów zawarto 16 umów. W przypadku 9 wniosków umowy nie zostały zawarte ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia w międzynarodowym ruchu granicznym, a także fakt, że w programie Wolontariat w dużej części uczestniczy młodzież poniżej 18. roku życia, co uniemożliwiło realizację wielu projektów, ponieważ rodzice i opiekunowie nie wyrazili zgody na wyjazdy zagraniczne. W przypadku studentów Akademii Sztuk Pięknych, studenci zgodnie z zarządzeniem rektora, mieli również zakaz opuszczania kraju.

Pytania dotyczące programu można kierować na adres mailowy: mszymska@polonika.pl oraz telefonicznie pod numerem: Marta Szymska 510 049 413 (pn.–pt. w godz. 10:00 – 14:00).

Poniżej opublikowane są dokumenty dotyczące edycji 2020 r. oraz wszystkie zrealizowane projekty.