Fill 1 Copy Created with Sketch.

Instytut POLONIKA na punktowanej liście wydawnictw monografii naukowych

We wrześniu 2019 r. podjęliśmy starania o włączenie POLONIKI do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Z dumą komunikujemy, iż 17 grudnia 2019 r. Komisja Ewaluacji Nauki pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek.

Sporządzony na nowo wykaz ministerialny jest podstawowym narzędziem ustalania punktacji dla publikacji monograficznych. Każda zatem wydawana w naszym Instytucie POLONIKA monografia naukowa, o tematyce związanej z szeroko pojmowanym polskim dziedzictwem kulturowym za granicą, otrzyma tyle punktów, ile punktów otrzymaliśmy w wykazie MNiSW, to jest 80 punktów (Poziom I).

Podstawą akcesu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika" było stosowanie się do ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową oraz przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Razem z nami do wykazu dołączyło 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria. Ostatecznie, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2 ) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący łącznie 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Wieści te na tyle godne są dumy i pochwały, gdyż jesteśmy całkiem „młodym” Instytutem. Nobilitację tę traktujemy jako godne zwieńczenie raptem 2 letniej działalności POLONIKI. Dzięki Wam rozwijamy się dalej.