Fill 1 Copy Created with Sketch.

Program Strategiczny POPULARYZACJA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

Państwowa instytucja kultury, jaką jest Instytut POLONIKA, skupia swoje działania wokół trzech obszarów, którymi są: badania, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

W ramach Programu POPULARYZACJA upowszechniamy w kraju i poza nim wiedzę o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą, budując w ten sposób szacunek i uznanie dla polskich osiągnięć, twórców, zabytków oraz instytucji. Nagłaśniamy wyniki badań nad spuścizną kulturową wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej oraz dziedzictwem polskiej emigracji i wychodźstwa. Ważna jest dla nas współpraca z innymi instytucjami kultury, muzeami, archiwami, bibliotekami, placówkami naukowo-badawczymi, a także organizacjami pozarządowymi, wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych aspektów ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Program POPULARYZACJA pozwala rozwijać działania mające na celu podniesienie wśród Polaków i polskich społeczności za granicą świadomości roli polskiego dziedzictwa jako istotnego elementu europejskiej i światowej spuścizny kulturowej. Stawiamy sobie za cel budowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej dziedzictwa kulturowego, także jako elementu wspólnego dla państw-sukcesorów dawnej Rzeczypospolitej oraz krajów osiedlania się Polaków. Dlatego też podejmowane przez nas, zarówno w kraju, jak i za granicą działania zmierzają do:

  •  wzrostu świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych o naszej spuściźnie kulturowej, poprzez przybliżanie im miejsc, obiektów i osób ważnych dla polskiej kultury i historii, 
  • kształtowania postaw patriotycznych poprzez rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich,
  • budowania poczucia dumy i więzi z Ojczyzną.

W ramach programu POPULARYZACJA realizujemy projekty, które obejmują: 

  • wydawanie publikacji, w tym książek, czasopism i publikacji multimedialnych (wydawnictwa własne Instytutu oraz projekty koedycyjne),
  • produkcję filmów i słuchowisk,
  • szkolenia, konferencje, seminaria, sympozja, warsztaty,
  • organizację wystaw, 
  • działania edukacyjne.