Digitalizacja zespołu "Legiony Polskie" z Instytutu Piłsudskiego w Ameryce Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Digitalizacja zespołu "Legiony Polskie" z Instytutu Piłsudskiego w Ameryce

Celem zadania jest zdigitalizowanie i udostępnienie archiwum dotyczącego powstania i działań Legionów Polskich: zespołu archiwalnego 028 "Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Naczelny Komitet Narodowy, Związek Strzelecki". Kolekcja ma 0,68 mb (około 6 tys. stron dokumentów), zakres dat 1912-1977. Konwersja cyfrowa zabezpieczy te zasoby dla przyszłych pokoleń, jednoczesnie czyniąc je dostępnymi dla badaczy historii na całym świecie. Do końca 2020 roku w ramach zadania digitalizowanych zostanie około 2 500 stron z tego cennego archiwum.

Legiony Polskie - polskie formacje wojskowe działające od 1914 do 1917 r. po stronie państw centralnych, podporządkowane organizacyjnie Naczelnej Komendzie armii austro- węgierskiej, politycznie i częściowo organizacyjnie Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Wywodziły się z oddziałów strzeleckich i innych polskich organizacji wojskowo- niepodległościowych. W skład Legionów Polskich wchodziły 3 brygady oraz jednostki wspierające i pomocnicze.

Polska Organizacja Wojskowa /POW/- tajna organizacja wojskowa powstała z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w październiku 1914 r. w Warszawie z połączenia Polskich Drużyn Strzeleckich i Związku Strzeleckiego.

Naczelny Komitet Narodowy /NKN/- organ polityczny utworzony w sierpniu 1914 r. w Krakowie przez polityków galicyjskich o orientacji proaustriackiej. Był najwyższą instancją w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji polskich sił zbrojnych. Dzielił się na dwie autonomiczne sekcje: wschodnią z siedzibą we Lwowie i zachodnią z siedzibą w Krakowie.

Największą rolę w NKN odegrał Departament Wojskowy. Po powołaniu w 1919 r. Rady Regencyjnej, NKN rozwiązał się.

Związek Strzelecki /ZS/- polska organizacja paramilitarna założona w 1910 r. we Lwowie jako Związek Strzelecki i w Krakowie jako Towarzystwo "Strzelec"; konspiracyjne organizacje strzeleckie powstały również w Królestwie Polskim i zaborze pruskim. Głównym celem ZS było szkolenie kadry oficerskiej i żołnierzy do walki z Rosją.

Zawartość: odezwy, ulotki, wycinki prasowe dot. ruchu legionowego, korespondencja polowa i materiały dot. I Brygady, materiały dot. Związku Strzeleckiego, Polskiej Organizacji Wojskowej i Naczelnego Komitetu Narodowego, dokumenty osobiste i korespondencja gen. Stefana Dąb- Biernackiego, ppor. Stefana Dudzieniec- Kraka, kpt. Tadeusza Terleckiego.


Wartość dofinansowania: 25 600 zł

Realizator: Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego