Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Aplikacja

1. Niezbędne jest opatrzenie przez kandydata aplikacji klazulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie współpracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych podczas rekrutacji jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, adres siedziby: 02-549 Warszawa, ul. Madalińskiego 101, nr RIK 107/2017 (siedziba tymczasowa: ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa).

Dane będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach rekrutacyjnych, w tym w związku z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

2. Podczas wstępnej analizy aplikacji zwracamy uwagę na kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydata pożądane na danym stanowisku.

Rozmowa kwalifikacyjna

I etap – rozmowa z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA (wywiad kompetencyjny).

II etap – rozmowa z potencjalnym przyszłym przełożonym (autoprezentacja kandydata oraz pytania merytoryczne do kandydata związane ze stanowiskiem, na które aplikuje).

Zakończenie procesu rekrutacji

Wybranej osobie składana jest oferta współpracy. Pozostali kandydaci otrzymują informację o zakończeniu procesu rekrutacji wraz z podziękowaniem za złożenie aplikacji.