Fill 1 Copy Created with Sketch.

Program WOLONTARIAT – 2019

Artykuł 14.04.2020

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza wyniki konkursu na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”. 

Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

Informujemy, że zakończona została ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w programie "Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019". 

Do oceny wpłynęło 38 ofert na ogólną kwotę 2 450 829,74 zł. 

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 36 ofert na ogólną kwotę 1 982 052,31 zł wnioskowanych dotacji, 2 oferty zostały odrzucone z powodów formalnych.

W dniu 22 maja 2019 r. w siedzibie Narodowego instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, przy ul. Puławskiej 14 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu Oceniającego w ramach programu Instytutu POLONIKA „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”.

W efekcie prac Zespołu Oceniającego do dofinansowania zarekomendowano 20 wniosków na ogólną kwotę 609 078,98 zł dofinansowania.