Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Program Strategiczny OCHRONA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

Instytut POLONIKA jest państwową instytucją kultury skupiającą swoje działania wokół trzech obszarów, którymi są: badania, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Celem Programu OCHRONA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą jest objęcie opieką pozostających poza granicami kraju szczególnie cennych obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego – zabytków nieruchomych (dzieła architektury i budownictwa, cmentarze, parki i ogrody, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji) oraz zabytków ruchomych (dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, pamiątki historyczne, elementy wyposażenia wnętrz, detale i dekoracje architektoniczne, nagrobki i inne elementy małej architektury, jak kaplice czy krzyże przydrożne).

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Z uwagi na uwarunkowania historyczne, takie jak zmiany granic czy emigracje, duża część polskiego dziedzictwa kulturowego znajduje się obecnie poza granicami naszego kraju. Zabytki te są dorobkiem wielu pokoleń Polaków i świadectwem naszej historii. Ochrona dziedzictwa kulturowego ma ogromne znaczenie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i poczucia tożsamości narodowej, a także kreowania pozytywnego wizerunku Polski na świecie.

Działanie strategiczne

Ochrona dziedzictwa kulturowego Polski za granicą wymaga działania strategicznego, zaplanowanego na wiele kolejnych etapów i lat. Z tego względu projekty Instytutu mają charakter rozbudowany i jest w nie zaangażowana sieć ekspertów z konkretnych dziedzin. Zadaniem Instytutu POLONIKA jest otaczanie opieką zwłaszcza obiektów o szczególnym znaczeniu dla polskiej historii i kultury, dlatego systematycznie realizowane są w nich prace badawcze, ratunkowe i konserwatorskie.

Prowadzone przez Instytut projekty konserwatorskie rozpoczynają się od sporządzenia kompleksowej, profesjonalnej dokumentacji obejmującej, m.in.: badania konstrukcyjne, architektoniczne i konserwatorskie. Dopiero dzięki gruntownemu poznaniu danego obiektu, jego historii i zmian, jakim podlegał na przestrzeni lat, możliwe jest prowadzenie prac przywracających zabytki do ich właściwego stanu technicznego i estetycznego.

Miejsca pamięci i wsparcie merytoryczne

Dbając o zachowanie śladów polskiej kultury za granicą, Instytut w ramach programu OCHRONA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą realizuje również projekty związane  z upamiętnianiem osób i wydarzeń ważnych w dziejach Rzeczypospolitej. Zapewniamy pomoc merytoryczną oraz udzielamy wsparcia instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą, ośrodkom posiadającym kolekcje dzieł sztuki i przedmiotów historycznych, zbiory archiwalne, biblioteczne.

Projekty realizowane w ramach programu OCHRONA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

  • typowanie obiektów do prac konserwatorskich i restauratorskich,
  • sporządzanie kompleksowych, profesjonalnych dokumentacji, w tym badań konserwatorskich, architektonicznych, konstrukcyjnych i wszelkich innych niezbędnych do prawidłowej oceny stanu obiektu i przygotowania prac konserwatorskich,
  • prowadzenie  projektów konserwatorskich, remontowo-konserwatorskich i restauratorskich, w tym prac zabezpieczających, ratunkowych, profilaktycznych i archeologicznych.