Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Program strategiczny BADANIA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

 

Państwowa instytucja kultury, jaką jest Instytut POLONIKA, skupia swoje działania wokół trzech obszarów, którymi są: badania, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Celem projektów Instytutu realizowanych w ramach programu BADANIA jest inicjowanie i finasowanie badań historyczno-konserwatorskich oraz dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego zlokalizowanego poza granicami obecnej Rzeczypospolitej. Dotyczy to zarówno ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (obecnie w granicach suwerennych państw sąsiadujących z Polską: Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji oraz Mołdawii), jak i rozsianego po całym świecie dziedzictwa wytworzonego przez fale emigracji politycznych i zarobkowych od czasu upadku I Rzeczypospolitej.

To niezwykle bogate dziedzictwo jest wciąż tylko w niewielkim stopniu rozpoznane,  a wiedza na temat miejsc i obiektów, które w minionych latach były przedmiotem wielu projektów badawczych, często  wymaga poszerzenia i uaktualnienia.

Projekty realizowane w ramach programu BADANIA to:

  • prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne i digitalizacyjne obejmujące zabytki ruchome i nieruchome, zbiory archiwalne i biblioteczne, pamiątki historyczne,
  • konferencje i sesje naukowe,
  • projekty edytorskie i translatorskie związane z badaniami,
  • tworzenie baz danych wraz z  upowszechnianiem efektów badań w domenie publicznej.

[Inne materiały będą docelowo umieszczone w domenie publicznej.]    

Projekty realizowane w ramach tego programu obejmują:  

  • prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne i digitalizacyjne dotyczące szerokiego zakresu obiektów: od zabytków architektury, cmentarzy, zabytków techniki, poprzez tak zwane ruchome dzieła sztuki – malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, do zbiorów bibliotecznych, a w niektórych przypadkach także archiwalnych,
  • konferencje i sesje naukowe,
  • projekty edytorskie i translatorskie związane z badaniami,
  • tworzenie baz danych wraz z  upowszechnianiem efektów badań w domenie publicznej.