Fill 1 Copy Created with Sketch.

Kwerenda polskich materiałów ikonograficznych z czasów II Rzeczypospolitej

W zbiorach Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego i Litewskiego Muzeum Narodowego zachowało się wiele plakatów i druków ulotnych z czasów II Rzeczypospolitej. Niektóre z nich są unikatowe i nie były wcześniej znane polskim badaczom.

W ramach dokumentacji polskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie Instytut POLONIKA w 2018 r. zlecił Małgorzacie Myślickiej i Michałowi Witkowskiemu przeprowadzenie kwerendy w zbiorach Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego i Litewskiego Muzeum Narodowego. W jej wyniku odkryto, że zachowało się wiele plakatów i druków ulotnych z czasów II Rzeczypospolitej. Niektóre z nich są unikatowe i nie były wcześniej znane polskim badaczom.

Wykazano, że polonika w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym obejmują przede wszystkim dokumenty wytworzone przez administrację państwową, samorządową i inne instytucje lub organizacje w latach 1919‒1939. W trakcie kwerendy odnaleziono bogaty i różnorodny materiał ikonograficzny. Największy zbiór materiałów stanowią plakaty i afisze filmowe, afisze o treściach społecznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych oraz afisze związane z funkcjonowaniem wileńskiego uniwersytetu i stowarzyszeń akademickich.

W ramach kwerendy przeprowadzonej w Dziale Ikonografii Litewskiego Muzeum Narodowego zidentyfikowano plakaty i afisze o charakterze poloników z okresu od XIX w. do 1945 r. Wykonano robocze zdjęcia wszystkich katalogowanych eksponatów, przyjąwszy jako kryterium wyboru miejsce powstania i treść materiałów.

Przeprowadzono także badania źródłowe w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie, gdzie dokonano identyfikacji plakatów i afiszy odnoszących się do dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Całość badań uzupełniła kwerenda w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Wynikiem prowadzonych działań było opracowanie not katalogowych i wykonanie 400 fotografii plakatów, afiszy oraz druków ulotnych odnoszących się do dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Wybór najciekawszych obiektów będzie wykorzystany w publikacji.