POLONIKA Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą
bip

CELE

  • Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju dziedzictwie kulturowym Rzeczpospolitej.
  • Zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą, jako świadectwa dziejów Rzeczypospolitej i elementu kształtującego tożsamość narodową, istotnego dla Polonii i Polaków za granicą, budującego poczucie dumy i więzi z Ojczyzną.
  • Prowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich, których celem będzie zachowanie szczególnie cennych obiektów polskiego dziedzictwa pozostającego obecnie poza granicami kraju.
  • Prowadzenie i promowanie badań nad spuścizną kulturową wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczpospolitej oraz dziedzictwem polskiej emigracji i wychodźstwa.
  • Pomoc instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego (archiwa, muzea, biblioteki).
  • Kształcenie świadomości społecznej współczesnych obywateli Polski i polskich społeczności za granicą, w zakresie zachowania i znaczenia polskiej spuścizny kulturowej poza krajem.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez projekty edukacyjne i wolontariackie rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie.
  • Budowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej dziedzictwa kulturowego, jako elementu dziedzictwa europejskiego i światowego, zwłaszcza w krajach sąsiednich, sukcesorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
  • Współpraca z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie tworzenia i aktualizowania strategii ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz realizacji zadań wynikających z wykonywania umów międzynarodowych, a także innych umów i porozumień, których stroną jest MKiDN.